Skontaktuj się z nami! 95 720 34 37 gorzow@sklep-elvis.pl

Regulamin

Regulamin Sklep Internetowego Elvis

I Definicje.

 • 1
 1. W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.sklep-elvis.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a) „Sprzedawca” – Pan Lech Jackowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PHU Elvis Lech Jackowski”, ul. Spokojna 72a, 66-400 Gorzów Wielkopolski, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 599-232-94-72, REGON 080151395, e-mail: sklep@sklep-elvis.pl.

b) „Sklep” - sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.sklep-elvis.pl oraz jej podstronach, należącą do Sprzedawcy i prowadzoną przez obsługę pod adresem: Salon Muzyczny Elvis ul. Spokojna 72A, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

c) „Klient” – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,

d) „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

e) „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.

II Postanowienia ogólne.

 • 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swojego Konta, a następnie zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

 • 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

 • 4

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

 • 5
 1. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest przy użyciu formularza do jednorazowego zamówienia (bez konieczności zakładania Konta) lub po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta. Procedura rejestracji w Sklepie została opisana w postanowieniach części III. Regulaminu.
 1. Założenie Konta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co jest potwierdzane stosownym oświadczeniem składanym przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego przez osobę chcącą założyć Konto.
 1. Korzystanie z formularza  do jednorazowego zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu formularza zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Potwierdź – zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu). 

W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: towar/y, ilość towaru/ów, miejsce i sposób dostawy towaru/ów, sposób płatności

W wypadku Klientów niebędących konsumentami (firmy) niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 

Do wysłania formularza i zakończenia procedury zamówienia w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i polityki prywatności.

 • 6
 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta (np. Smartfon, Tablet itp.). Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa. Podczas korzystania ze Sklepu, jak również podczas komunikacji ze Sprzedawcą w celu zawarcia umowy za pośrednictwem Sklepu, Klient nie ponosi innych kosztów za korzystanie ze środka porozumiewania się na odległość poza zwykle stosowanymi.
 1. Do prawidłowego korzystania z Konta wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia.

III Założenie konta.

 • 7
 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć zakładkę „Załóż konto” znajdującą się w górnej części każdej ze stron www składających się na Sklep. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
 1. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: adres e-mail (który stanowi równocześnie login do konta) oraz hasło do Konta. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie.
 1. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 1. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i polityki prywatności.
 1. Kliknięcie przycisku „Załóż konto” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy. 

Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.

 1. Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta. Do wiadomości dołączony jest Regulamin oraz polityka prywatności.
 1. Świadczenie usługi o założenie Konta rozpoczyna się po potwierdzeniu założenia konta z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w postanowieniu ustępu piątego niniejszego paragrafu.
 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu piątego niniejszego paragrafu. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie do Sprzedawcy na adres e-mail: sklep@sklep-elvis.pl lub pisemnie na adres: Salon Muzyczny Elvis ul. Spokojna 72A, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
 • 8

Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 • 9

Usługa założenia Konta jest bezpłatna. Po założeniu Konta Klient ma możliwość podglądu: statusu realizacji zamówień i historii zamówień, a także zawierania umów sprzedaży towarów znajdujących się w Sklepie.

 

IV Złożenie i przyjęcie zamówienia

 • 10
 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Konta.
 1. Zamówienia można składać poprzez swoje Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 • 11
 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka” znajdującej się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 1. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.
 1. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić należy wybrać sposób dostawy oraz płatności. Obok dostępnych sposobów dostawy oraz płatności wyświetlone są ich koszty. W rubryce „Razem do zapłaty” podana jest kwota uwzględniająca ceny towarów dodanych do koszyka oraz cenę wybranego sposobu dostawy i płatności.
 1. Następnie należy kliknąć przycisk „Przejdź do potwierdzenia”. Jeżeli Klient posiada już Konto wówczas powinien się na nie zalogować. Jeśli nie posiada takiego Konta, wówczas ma możliwość jego założenia, a następnie kontynuowania złożenia zamówienia albo złożenia zamówienia bez logowania wypełniając formularz „Dane płatnika / Zamówienie bez logowania”. Należy przy tym również zaznaczyć box: „akceptuję regulamin i przeczytałem politykę prywatności” po zapoznaniu się z wskazanymi dokumentami.

5. Kolejnym krokiem będzie podanie adresu dostawy, jeżeli jest inny niż podany przy zakładaniu Konta poprzez kliknięcie box-a: „Inne dane wysyłkowe”. 

6. Następnie wyświetlone zostanie potwierdzenie zamówienia. Wyświetlone w potwierdzeniu zamówienia towary wraz z podaniem ich ilości, cen oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów.

7. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić,  poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Do potwierdzenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz oświadczenie że Klient wie, że złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” powoduje złożenie przez Klienta, oferty zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

8. Po złożeniu zamówienia wyświetlona zostanie informacja potwierdzająca otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę, co powoduje związanie Klienta ofertą. Sprzedawca prześle także do Klienta emaila z potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Klienta oraz podsumowaniem jego treści. Mail ten nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Klienta.

9. Następnie Sprzedawca potwierdzi e-mailem, (wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w Koncie), przyjęcie złożonej oferty. Z chwilą wprowadzenia powyższej wiadomości e-mail do środka komunikacji elektronicznej Klienta, w taki sposób, że Klient miał możliwość zapoznania się z treścią e-maila, następuje zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

10. Sprzedawca ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, odmówić realizacji złożonego zamówienia przez Klienta, jeśli stwierdzi, iż opis produktu, podana cena, zdjęcie, kompletność, stan techniczny produktu lub inne zaistniałe czynniki nie pozwalają w pełni wywiązać się z umowy kupna-sprzedaży złożonej za pośrednictwem sklepu. Poinformuje o tym fakcie telefonicznie lub mailowo.

Jeżeli Sprzedawca nie będzie miał możliwości przyjęcia/realizacji oferty Klienta, wówczas prześle do niego oficjalny e-mail lub skontaktuje się drogą telefoniczną z informacją o odmowie przyjęcia oferty Klienta i przyczynach takiego kroku.

 • 12

Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

W przypadku towarów o niestandardowych wymiarach, dużych gabarytach lub spakowanych w wielu paczkach, sprzedający niezwłocznie poinformuje klienta (mail, telefon) o dodatkowych kosztach kuriera, które należy uiścić przed wysyłką zamówienia.

 • 13

Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi (paragon lub faktura)

 • 14

Sprzedawca wskazuje, że ma obowiązek dostarczenia rzeczy będących przedmiotem zamówienia bez wad.

W przypadku stwierdzenia takowych, Sprzedawca może zastosować się do zapisów Paragrafu 11 pkt. 9 i pkt. 10

 

V Realizacja zamówienia

 • 15
 1. Zamówienia są realizowane we wszystkie dni robocze w godzinach 10.00-17.00. Zamówienia przyjęte po godzinie 12.00 w piątek lub inny dzień poprzedzający dzień wolny od pracy zostaną zrealizowane w najbliższy dzień roboczy (najczęściej poniedziałek).
 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Klienta towar w terminie nieprzekraczającym 7 (siedmiu) dni od dnia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta; względnie od momentu otrzymania przez Sprzedawcę od Klienta zapłaty za Towar wraz z kosztami przesyłki (jeżeli są należne).  Czas ten może ulec zmianie na dłuższy, w tym przypadku Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o tej zmianie oraz jej powodach. Wyjątek stanowią produkty oznaczone: „Dostępność: Brak” lub “Zapytaj o ten produkt i jego cenę”, gdzie czas realizacji jest wydłużony.

 2. Dostawa towaru jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta, jak i niezależnym od sprzedawcy opóźnieniem kuriera.
 1. Klient przy odbiorze towaru jest zobligowany do sprawdzenia przesyłki przy kurierze. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędami firmy kurierskiej. Zaś w przypadku uszkodzenia towaru spowodowanego przez firmę kurierską – klient powinien przy kurierze spisać protokół szkody zgodny z wzorcem firmy, która dostarcza towar.
 1. Dostępne są następujące formy płatności:

W naszym imieniu obsługą płatności elektronicznych zajmuje się firma PayU S.A., która występuje jako pobierający opłatę.

Przelew. Towar wysyłamy po wpłynięciu środków na nasze konto bankowe. Kwota przelewu jest pokazana w koszyku oraz w e-mailu przesyłanym po złożeniu zamówienia. W tytule przelewu należy koniecznie umieścić identyfikator zamówienia. Brak takiej informacji może spowodować opóźnienia w jego realizacji.

Płatność kartą. Towar wysyłamy po potwierdzeniu przez Bank dokonania transakcji. Kwota płatności jest automatycznie przekazywana do operatora kart. W naszym imieniu obsługą płatności elektronicznych zajmuje się firma PayU S.A., która występuje jako pobierający opłatę. Obsługiwane karty to: karty VISA, MasterCard.

Płatność e-przelewem. Towar wysyłamy po potwierdzeniu przez Bank dokonania transakcji. Kwota płatności jest automatycznie przekazywana do operatora e-przelewów. W naszym imieniu obsługą e-przelewów zajmuje się firma PayU S.A., która występuje jako pobierający opłatę.

Obsługiwane e-przelewy to: Credit Agricole przelew Online, Banki Spółdzielcze z Grupy SGB i BPS, db Transfer, Przelew z Idea Bank, Przelew z ING, Przelew z Volkswagen Bank, e-transfer Pocztowy24, Eurobank płatność online, Meritum Bank Przelew, Millennium, mTransfer, MultiTransfer, Pay Way Toyota Bank, Pekao24 Przelew, Płać z Getin Bank, Płacę z Idea Bank dla Klientów Idea Cloud, Płać z Noble Bank, Płacę z Alior Bankiem, Płacę z Citi Handlowy, Płacę z IKO, Płacę z Inteligo, Płacę z iPKO, Płacę z Orange, Płacę z PeoPay, Płacę z Plus Bank, Płać z BOŚ, Płatność z mPay, Płatności BLIK, Przelew z BPH, Przelew24 BZWBK, SkyCash - platforma płatności mobilnych, T-Mobile Usługi Bankowe.

 

 1. Istnieje również możliwość dokonania zakupów w formie ratalnej. 

Towar wysyłamy po potwierdzeniu przez Bank zakończenia procesu przyznania kredytu ratalnego. Kwota płatności jest automatycznie przekazywana do Banku udzielającego kredytu. W naszym imieniu obsługą kredytów ratalnych zajmuje się bank: Credit Agricole.

 

VI Odstąpienie od umowy

 • 16
 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres e-mail: sklep@sklep-elvis.pl, lub pisemnie na adres: Salon Muzyczny Elvis ul. Spokojna 72A, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
 1. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem: Wzór Odstąpienia jednak nie jest to obowiązkowe.
 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem takich płatności.
 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Inny przypadek opisany równie w ust 9.
 1. Towar Klient powinien odesłać na adres: Salon Muzyczny Elvis ul. Spokojna 72A, 66-400 Gorzów Wielkopolski lub (po uzgodnieniu ze Sprzedawcą) przekazać rzecz osobiście pod adres: Salon Muzyczny Elvis ul. Spokojna 72A, 66-400 Gorzów Wielkopolski, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 1. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedawca wskazuje, że ze względu na charakter zamówionych przez Klienta rzeczy, może się okazać, że nie będą one mogły być odesłane pocztą w zwykłym trybie, co może spowodować zwiększenie kosztu zwrotu rzeczy.
 1. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli użycie rzeczy spowodowało uszkodzenie lub wyeksploatowanie towaru, które uniemożliwia ponowną sprzedaż jako towaru pełnowartościowego, Klient jest zobowiązany pokryć koszt zmniejszenia wartości towaru. Sprzedawca informuje Klienta o zaistnieniu tych okoliczności niezwłocznie po otrzymaniu zwróconego towaru i Sprzedawcy przysługuje prawo do wstrzymania do 7 dni zwrotu płatności lub do czasu uregulowania przez klienta za rzecz, której wartość została zmniejszona. Gdy nie nastąpi to uregulowanie, Sprzedawca zwróci płatność za towar w kwocie pomniejszonej o koszt zmniejszenia wartości towaru.
 1. Zwrot towaru nie przysługuje Klientowi w sytuacji:

a) gdy towary zostały wyprodukowane z uwzględnieniem wskazanych przez Klienta specyfikacji, gdy sprowadzone zostały na specjalne zamówienie klienta

b) w przypadku artykułów podlegających zużyciu w toku użytkowania (np. pałki i naciągi perkusyjne, struny gitarowe, żarówki, przewody, stroiki)

c) towarów sprzedawanych na metry

d) towarów, które nie mogą zostać zwrócone i ponownie sprzedane ze względów higienicznych, jak flety, ustniki czy harmonijki ustne.

 • 17
 1. Sprzedawca zwraca uwagę, że zgodnie z przepisem art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana lub zamówiona według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

c) w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

g) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.VII Odpowiedzialność.

 • 18
 1. Sprzedawca jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi towar bez wad fizycznych i prawnych.
 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 1. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową sprzedaży. 

W szczególności towar jest niezgodny z umową sprzedaży jeżeli:

a) towar nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewniał;

c) towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w chwili wydania towary Klientowi.
 1. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 1. Reklamacje można składać pisemnie na adres: Salon Muzyczny Elvis ul. Spokojna 72A, 66-400 Gorzów Wielkopolski, mailowo na następujący adres e-mail: sklep@sklep-elvis.pl, lub osobiście do protokołu pod adresem: Salon Muzyczny Elvis ul. Spokojna 72A, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
 1. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 1. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Klient ma prawo:

a) żądać usunięcia wady; 

albo

b) żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad (jeśli dostępny jest u producenta/dystrybutora równorzędny egzemplarz) 

albo

c) złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku Sprzedawca może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć; jednakże jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i Klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy;

 1. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 1. Klient zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 1. Sprzedawca może odmówić wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.
 1. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Klienta albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.
 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar do Sprzedawcy na adres: Salon Muzyczny Elvis ul. Spokojna 72A, 66-400 Gorzów Wielkopolski. 

Sprzedawca po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji, odbierze wadliwy towar na swój koszt. Dokonując reklamacji lub zwrotu reklamowanego towaru Klient składa pismo zgłoszenia reklamacji, podając w jego treści przyczynę reklamacji towaru.

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia wydania towaru Klientowi.
 1. Skorzystanie przez Klienta z uprawnień opisanych w niniejszym punkcie nie ogranicza możliwości skorzystania z uprawnień gwarancji.
 1. Gwarancja na poszczególne produkty jest udzielana zróżnicowanie w zależności od produktu.

 

VIII Założenie konta a czas trwania umowy.

 • 19

Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 • 20

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a, e-mailem na adres sklep@sklep-elvis.pl lub w formie pisemnej na adres: Salon Muzyczny Elvis ul. Spokojna 72A, 66-400 Gorzów Wielkopolski.  Umowa zostanie rozwiązana w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sprzedawcę wypowiedzenia.

 • 21

Sprzedawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy o założenie konta ze skutkiem natychmiastowym (usunięcie konta) w przypadku złamania przez Klienta regulaminu lub podejmowania wobec Sprzedawcy działań o charakterze bezprawnym

 

IX Postanowienia końcowe.

 • 22

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji z nim zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

 • 23

Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klienta przez osoby nieuprawnione, dlatego Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła. Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu zabezpieczenia funkcjonowania Sklepu.

 • 24

Sprzedawca wskazuje, że w przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą, istnieje możliwość pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, takich jak np. mediacja, sąd polubowny itp.

 • 25

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie www.sklep-elvis.pl

 • 26

W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych aktów prawa krajowego i Unii europejskiej dotyczących prawa handlowego.

 • 27

Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.sklep-elvis.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na głównej stronie internetowej Sklepu muzycznego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

 • 28

Klienci posiadający Konto Użytkownika Sklepu zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

 • 29

Zmieniony Regulamin wiąże Klientów, którzy nie zrezygnują z Konta Użytkownika Sklepu w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu.